Úvod Výhody outsourcingu Služby Cenník Referencie Kontakt

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Mobil: 0948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

Copyright © 2016 betabilancia.sk. Všetky práva vyhradené.

Cenník

Stanovenie ceny sa odvíja od nasledovných skutočností:

počet, charakter a náročnosť prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, počet položiek na bankových výpisoch a pod.)

•  forma podnikania

•  platcovstvo DPH a periodicita

•  množstvo hmotného a nehmotného investičného majetku

•  počet zamestnancov a druh pracovného pomeru

•  rozsah skladovej evidencie

•  požiadavk na manažérske zostavy

Preto k tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne. Klient má možnosť dohodnúť si cenu stanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác alebo paušálnu cenu stanovenú individuálne na základe predpokladanej náročnosti spracovania.

Pre informáciu uvádzame vybrané položky cenníka:

Podvojné účtovníctvo

€/pol

Príklad stanovenia ceny

Cena za účtovnú položku do 300

0,95

za 166 účtovných položiek zaplatíte 166 * 0,95 =

157,70 € bez DPH

Cena za účtovnú položku do 600

0,82

Cena za účtovnú položku do 900

0,75

za 322 účtovných položiek zaplatíte 322 * 0,82 =

264,04 € bez DPH

Cena za účtovnú položku do 1500

0,65

Cena za účtovnú položku do 2000

0,55


Cenu je možné dohodnúť individuálne na základe osobného dohovoru

Cena položky obsahuje zaúčtovanie prevzatých systematicky zoradených prvotných dokladov, spracovanie účtovného denníka, hlavnej knihy, účtovných a daňových evidencií v zmysle platnej legislatívy, salda pohľadávok a záväzkov, priebežného výsledku hospodárenia, vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH, vypracovanie a podanie súhrnného výkazu, na požiadanie súvaha a výkaz ziskov a strát. Všetky výkazy sú predkladané v elektronickej forme v pdf formáte (možno dohodnúť aj formát xls). Minimálna suma fakturácie je 10 €

Jednoduché účtovníctvo

€/pol

Príklad stanovenia ceny

do 100

0,5

pozri v cenníku pre podvojné účtovníctvo

101 - 200

0,48

201 - 300

0,46

301 - 400

0,45

401 - 500

0,045

501 - 600

0,45

601 - 700

0,45

701 - 800

0,45

nad 800 cena dohodou

Cenu je možné dohodnúť individuálne na základe osobného dohovoru

Cena položky obsahuje zaúčtovanie prevzatých systematicky zoradených prvotných dokladov, spracovanie peňažného denníka a evidencií v zmysle platnej legislatívy, knihy pohľadávok a záväzkov, priebežného výsledku rozdielu medzi príjmami a výdavkami, vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH, vypracovanie a podanie súhrnného výkazu. Všetky výkazy sú predkladané v elektronickej forme v pdf formáte (možno dohodnúť aj formát xls). Minimálna suma fakturácie je 10 €

Jednoduché účtovníctvo

ks

Počet spracovaných miezd do

15

12,00 za mzdu

Počet spracovaných miezd do

25

11,00 za mzdu

Počet spracovaných miezd do

25

10,00 za mzdu

Cena za spracovanie mzdy obsahuje vedenie personálnej evidencie, mesačný výpočet mzdy a odvodov, spracovanie a podanie mesačných výkazov pre príslušné inštitúcie, spracovanie prevodného príkazu, vedenie mzdových listov, vystavenie potvrdení pre zamestnancov a inštitúcie, vystavenie vstupných a výstupných dokladov a ELDZ. Všetky výkazy sú klientovi predkladané v elektronickej forme v pdf alebo xls formáte.